Allt om Viker

 

Allt om Viker / Näringarna / Gruvorna / Dalkarlsberg

I årtal
1276–1581
1605–1694
1707–1799
1803–1848
1850–1899
1900–1924
1928–1978

Dalkarlsberg 1928–1978

1928
* P g a storkonflikt inom hela gruvindustrin då facket kräver löneförhöjningar med 15 procent och arbetsgivaren det motsatta är de fackligt organiserade gruvarbetarna lockoutade från den 2 januari till den 27 augusti. Uppgörelsen mellan de bägge parterna ger i stort status quo förutom att arbetarna får semestern utökad från fyra till sex dagar. Under konflikten erhåller fackföreningen i Dalkarlsberg 57.867 kronor i strejkunderstöd från Svenska Gruvindustriarbetareförbundet. Driftstiden blir efter lockouten två skift per dygn och sex dagar i veckan.
* Under den stora arbetskonflikten bygger gruvarbetarna en fotbollsplan vid gruvfältet.
* Malmfickorna vid Dalkarlsberg byggs helt om då de hotar rasa över järnvägsspåret. Även malmkajen vid Vikersvik genomgår en omfattande ombyggnad.

1930
* Från den 15 september inställs driften under lördagarna.
* En folkpark anläggs av Svenska Gruvindustriarbetareförbundets avdelning 33 i Dalkarlsberg.

1931
* P g a att Centralschaktet kommit inom gruvans raszon påbörjas anläggandet av ett nytt schakt 180 meter nordväst om det gamla. Arbetet med detta påbörjas den 10 april. Det nya schaktet får senare det officiella namnet Malms schakt, men kallas mer allmänt Bäckaskogsschaktet.
* I februari inskränks driften ytterligare ner till fyra dagar i veckan och från mitten av mars ner till tre dagar i veckan. I slutet av maj överförs en del arbetare från gruvan till anrikningsverket.
* I maj tas en helt nybyggd del av anrikningsverket i drift.
* Den 25 november tas det nybyggda krossnings- och skrädningsanläggningen vid Centralschaktet i drift.

1932
Från den 1 juni inställs driften helt med undantag för det nya schaktets avsänkning som fortsätts till september.

1933
Gruvdriften är inställd under större delen av året förutom under februari, mars och april då två skift arbetar i sex dagar per vecka. I övrigt förekommer endast arbeten vid Nya schaktet såsom uppförande av lave och spelhus samt utlastning av malm.

1934
* Gruvdriften är nedlagd under hela året.
* Den 1 januari utträder Dalkarlsbergs AB tillsammans med övriga bolag i Nora bergslags gemensamma grufveförvaltning ur Järnbruksförbundet för att man ska kunna säga upp avtalet och sänka lönerna med omkring tio procent. Följden blir att strejk utbryter bland gruvarbetarna inom förvaltningen. I Dalkarlsberg är det bara fem gruvarbetare som berörs av konflikten. Arbetsgivaren ger dock upp sina krav redan i mars.
* Dalkarlsbergs AB tecknar 7.443 nya aktier i Stribergs Grufve AB och som likvid för dessa överlåts all fast och lös egendom på nämnda bolag. Den sista december träder Dalkarlsbergs AB i likvidation. Dalkarlsbergs gruvfält ägs och drivs därefter av Stribergs Grufve AB.

1935
* Gruvdriften återupptas efter två års stillestånd. Omfattande arbeten utförs i gruvorna med att bygga om alla byggnader av trä i gruvorna som till största delen nedruttnat.
* En del av malmen går nu på export.

1938
* Den 27 februari avlider den 23-årige gruvarbetaren Sven Andersson av skador som han fått den 17 december när han vid lössprängning av fruset berg vid anrikningsverket fått en sten skjuten i ryggen. Han blir därmed den siste gruvarbetaren som förolyckas vid Dalkarlsberg. Sedan 1750 hade dessförinnan dödats drygt 130 arbetare vid Dalkarlsbergs gruvfält.
* Nya bergfickor byggs vid anrikningsverket.

1939
* Ungefär hälften av den försålda malmen går på export, företrädesvis till Tyskland.
* Arbetarantalet uppgår nu till 175 arbetare.

1940-1941
En ny slamdamm anläggs i en dalgång norr om Yrstatorp sedan den gamla visat sig vara otillräcklig och stora mängder slam följt med ner i bäcken och vidare ut i Vikern. Från anrikningsverket pumpas nu slamvattnet genom en 750 meter lång gjutjärnsledning till en 100 meter lång träränna som leder vattnet till bassängen. Från bassängen flyter det renade vattnet ned i den ursprungliga bäcken och vidare till anrikningsverket där det åter inpumpas för användning. Hela anläggningen kostar sammanlagt, inklusive inköp av fastigheten där dammen anläggs, 136.906:91 kronor. Dammen får med tiden namnet Gördammen.

1941
Disponentbostaden ombyggs så att nedre botten blir bostad för gruvfogden, kontor och gästrum och övre våningen blir bostad för skogvaktaren och distriktssköterskan. Samtliga lägenheter är försedda med centraluppvärmning, vattenledning och sanitära anordningar.

1942
Diamantborrningar genomförs för att undersöka malmtillgången på djupare nivåer.

1942-1943
* För att bereda plats för ett utökat skjutfält genomförs ett bytesavtal med AB Bofors dotterbolag Wikers AB så att Dalkarlsbergs gruvallmänningar samt vissa fastigheter i Hovmanstorp, Dalkarlshyttan och Skrekarhyttan byts mot fastigheter i Greksåsar, Västgöthyttan, Nor, Älvhyttan, Dalkarlshyttan, Skrekarhyttan och Håkansboda.

1943
* Sedan sättningarna i Centralschaktet tilltagit beslutar man att uppfordringen ska flyttas till det nya schaktet som tidigare endast haft en enklare hiss för materialtransporter. Nu uppförs istället nytt spelhus, ny lave med ficka och grovkross, ny gruvstuga, ny borrsmedja, plockhuset ombyggs och nya transportvägar ordnas. Centralschaktet överges den 9 augusti och uppfordringen i det nya schaktet, som officiellt kallas Malms schakt, startar den 9 september. Hela anläggningen kostar sammanlagt 519.525:69 kronor.
* Efter omfattande läkarundersökningar konstateras det första fallet av silikos bland Dalkarlsbergs gruvarbetare, gruvförmannen K.H. Karlsson.

1944
* Centralschaktet och gamla krosshuset rivs.
* Malmarean krymper allt mer desto djupare man kommer i gruvan vilket leder till en mindre uppfordring.

1945
* En skrapnings- och sovringsanläggning uppförs vid anrikningsverket för att kunna öka produktionen av slig. Tidigare hade varpen infraktats för hand. Anläggningen kostar sammanlagt 13.476:03 kronor.
* Vattentillflödet i gruvorna tilltar allt mer trots omfattande dräneringsarbeten.

1946
* Produktionen minskar p g a brist på arbetare.
* Etage IX på 520-560 meters avvägning påbörjas.
* Malms schakt är nu avsänkt till 540 meter.
* I december börjar man använda den nyligen inköpta pneumatiska lastmaskinen LM 20 från AB Atlas Diesel i Bottengruvan.

1947
* Arbetarbristen är fortfarande ett stort problem. Tack vare goda resultat med maskinlastning minskar inte uppfordringen så mycket.
* Prov med hårdmetallborrning genomförs i Flintgruvan.
* För att minska vattentillströmningen genomförs ytterligare dräneringsarbeten.

1948
Den 15 september nedläggs gruvdriften definitivt. Vid årets slut har allt material upptagits ur gruvan med undantag för kablar och rör i schaktet. Den 7 december börjar gruvan vattenfyllas. Anrikningsverket stoppas den 18 september. Nedläggningen motiveras med att malmprocenten de senare åren allt mer sjunkit ju längre ner man kommit i gruvan och trots att man under året gjort diamantborrningen ner till 680 meter gavs föga hopp om att hitta nya fyndigheter. De kända kvarvarande malmtillgångarna beräknas uppgå till 433.000 ton. Ett annat problem anges också vara bristen på underjordsarbetare p g a trånga, inbyggda orter och schakt samt ett ovanligt starkt vattenflöde som förorsakade smutsiga och hala gångvägar som gjort gruvan till en föga attraktiv arbetsplats. Driften uppges även ha gått med avsevärd förlust under flera års tid.
Vid slutet av året är endast sex arbetare arbetslösa av de 59 som var anställda vid gruvans nedläggande. 17 stod kvar i bolagets tjänst, dels som skogsarbetare och dels några som flyttats över till Striberg. Resten hade fått jobb hos bl a Vägförvaltningen, Nitroglycerin AB i Gyttorp och AB Bofors.

1949
Bergspelet vid Dalkarlsberg nedmonteras och uppsätts vid Striberg.

1951
Från januari till mars torkas kvarliggande malmslig i Dalkarlsberg. Arbetet bedrivs av endast två arbetare. Enligt uppgift skulle sligen säljas till tändsticksfabriker.

1952
* Svenska Gruvindustriarbetareförbundet avdelning 33, Dalkarlsberg nedläggs den 1 januari.
* Anrikningsverket med tillhörande byggnader nedmonteras.

1950-talet
Vid slutet av årtiondet låter Civilförsvaret tömma Vretgruvan för att undersöka möjligheterna till förvaring av stenkol i den huvudsakligen dagbrottsbrutna gruvan. Resultaten blir dock inte positiva varför något stenkolslager i Dalkarlsberg aldrig kommer till stånd.

1959-1961
Ur de gamla varphögarna sovras drygt 45.000 ton rågods med omkring 33 procents järnhalt som sedan anrikas vid Åsboberg.

1977
Under vintern störtar gruvstugan samman under snömassorna.

1978
I januari rivs laven vid Malms schakt eller det s k Bäckaskogsschaktet.

2004-03-20