Allt om Viker

 

Allt om Viker / Näringarna / Gruvorna / Dalkarlsberg

I årtal
1276–1581
1605–1694
1707–1799
1803–1848
1850–1899
1900–1924
1928–1978

Dalkarlsberg 1900–1924

1900
Elektrisk kraft når gruvfältet och det magnetiska separeringsverket kan börja provköras den 8 november. Ett nytt maskinhus med elektrisk motor står också färdigt.

1901
Det magnetiska separeringsverket byggs helt färdigt under sommaren.

1902
* Nora Bergslags Gemensamma Grufveförvaltning bildas som från 1903 års början övertar förvaltningen av Dalkarlsberg, Striberg, Klacka-Lerberg och Timansberg.
* Ett mindre skrädhus uppförs vid Lilla Långgruvan.

1903
* Efter att under flera år haft stora problem med översvämningar i gruvorna förlängs den nästan hundra år gamla kanalen med 540 meter för att kunna leda bort vattnet från gruvorna. Arbetet kostar 4.872:20 kronor.
* Skivrasbrytning införs och börjar ersätta den gamla igensättningsbrytningen som med tiden funnits vara olämplig vid Dalkarlsberg p g a bergets lösa beskaffenhet.

1904
* Maskinborrning med Ingersoll-stötborrmaskiner börjar användas.
* Torsdagen den 2 juni utbryter strejk bland gruvarbetarna som kräver jämnare fördelning av arbetet och lönerna. Arbetet återupptas tisdagen den 7 juni.
* Onsdagen den 20 juli bildas en avdelning av Svenska Arbetareförbundet efter ett föredrag av förbundets sekreterare Josef Nilsson. Nästan tre fjärdelar av arbetarna ansluter sig direkt till den nya fackföreningen. Till föreningens ordförande väljs gruvarbetaren K.G. Eriksson.
* Dalkarlsbergs arbetares sjuk- och begravningskassa bildas.
* I september påbörjas arbetet med att anlägga ett nytt centralschakt, som till större delen drivs nerifrån och uppåt. Det nya schaktet placeras norr om de gamla gruvorna och är tänkt att ersätta de gamla uppfordringsschakten. Till detta arbete inköps nya hammarborrmaskiner med vattenspolning av Leyners konstruktion.

1905
* Den 1 april undertecknas det första avtalet mellan Dalkarlsbergs AB och Svenska Arbetareförbundets avdelning 68 vid Dalkarlsberg. Bl a överenskoms om att arbetstiden ska vara 8 timmar varje helgfri dag för arbetare under jord samt att arbetsgivaren fördelar och leder arbetet liksom man antager och avskedar arbetare, dock inte endast av skäl att denna tillhör någon viss förening eller för att han för sina kamraters talan.
* En pump driven av en elektrisk motor inköps från Ludwigsbergs Verkstad som med tillbehör kostar 12.749:94 kronor. Den placeras på 315 meters djup vid Troilii schakt. De gamla konstgångarna blir därmed överflödiga. Några år senare nedmonteras det nedre konsthjulet som mätte 11½ meter i diameter.
* Elektriska tändrör börjar provas.

1906
* Söndagen den 30 september bildas en ny fackförening sedan den gamla självdött. Den nya fackföreningen beslutar ansluta sig till Svenska Gruvarbetareförbundet. Till föreningens förste ordförande väljs gruvarbetaren Karl Ziljadt.
* Dalkarlsbergs AB inträder i Järnbruksförbundet och SAF.

1907
* I mars står det 360 meter djupa Centralschaktet färdigt för att tas i bruk. Över schaktet finns en 14 meter hög lave som med en bro står i förbindelse med ett nybyggt skrädhus varifrån en bockbana leder till malmfickan som ligger invid ett nytt stickspår till järnvägen. Uppfordringsspelet från Holmens Mekaniska Verkstad är placerat i ett nybyggt spelhus 110 meter öster om schaktet. Uppfordringshastigheten är i början tre meter per sekund. Hisskorgar med säkerhetsinrättning inköps från Brevens Bruk. För länshållningen finns två differentialplunschpumpar drivna av elektriska motorer uppsatta på 360 meters djup. De trycker vattnet direkt till dagen genom var sitt stigrör. Kostnaden för schaktet med tillhörande byggnader uppgår till 175.030:86 kronor.
* I Centralschaktets närhet uppförs även en gruvstuga.
* En upplagsplats och malmlastningskaj uppförs vid Vikersvik där malmen omlastas till den normalspåriga järnvägen. Det hela kostar sammanlagt 40.434:60 kronor.

1908
* Karbidlampor börjar användas varefter de gamla fotogen- och gasoljeeldade mässingslamporna börjar försvinna.
* Den 1 november börjar den första prislistan som förhandlats fram av den nya fackföreningen att gälla.

1909
* Bolaget börjar utse en s k syneman bland två av arbetarna föreslagna vana gruvarbetare som varannan vecka företar syn av gruvorna för att förekomma olycksfall.
* Stortrejken pågår vid Dalkarlsberg från den 2 augusti till den 4 oktober. Troligen deltar endast hälften av de 134 arbetarna i strejken. Efter strejken går fackföreningen för en tid ur Svenska Gruvarbetareförbundet, för att åter ansluta sig sex månader senare.

1910
Det sedan länge planerade nya anrikningsverket står klart och körs igång den 6 maj. Den sammanlagda kostnaden för byggnaden beräknas till 100.390:98 kronor.

1912
* Ett tryckluftsdrivet lokomotiv inköps för 5.300 kronor vilket sedan används nere i gruvorna.
* Ett modernt transformatorhus byggs.

1915
De största delägarna i Dalkarlsbergs AB, Laxå Bruks AB och AB Bofors-Gullspång, börjar exportera en del av sin malm från Dalkarlsberg företrädesvis till Tyskland.

1916
* Från den 22 maj till 11 december är de fackligt organiserade gruvarbetarna vid Dalkarlsberg i strejk. Förutom de 108 organiserade arbetarna deltar i början även en del oorganiserade, däribland även nio förmän i strejken. Vid gruvfältet finns vid denna tid sammanlagt 152 arbetare. Orsaken till strejken är vårens resultatlösa avtalsförhandlingar där arbetsgivaren inte velat gå med på arbetarnas krav om en genomsnittlig timlön på 46 öre. Förutom lönetvisten så är man missnöjd med hur man behandlas av gruvfogden Pettersson. Efter medling av statens förlikningsman Gustaf Djurklou godtas ett förslag som ger arbetarna en löneförhöjning på 15 till 20 procent. Under konflikten erhåller fackföreningen i Dalkarlsberg 28.516 kronor i strejkunderstöd från Svenska Gruvindustriarbetareförbundet.
* Ytterligare ett tryckluftsdrivet lokomotiv inköps som ska frakta gråberg från skrädhuset till gråbergstippen.

1919
Transportbanan mellan laven och skrädhuset inbyggs fullständigt samt tak uppsätts över utlastningsspåren framför skrädhuset.

1920-1921
* En elektrisk kraftstation om drygt 300 hästkrafter byggs nedströms den gamla konst- och spelbyggnaden vid Skrekarhyttesågen. Vattnet leds från den gamla kanalen medelst en 378 meter lång nygrävd kanal och en 121 meter lång sprängd tunnel till en delvis invallad bassäng tillräcklig för kraftstationens drift under åtta timmar. Från bassängen, som kallas Rosendahls damm, förs vattnet till kraftstationen medelst en 500 meter lång trä- och plåttub. Den totala fallhöjden är 52,8 meter. Den totala kostnaden för denna anläggning uppgår till 242.838:09 kronor. Den 13 december 1921 körs kraftverket igång. Kraftstationen körs sedan parallellt med Nora Bergslag Elektriska AB:s kraftstationer.
* Från den 25 maj 1920 till den 6 juni 1921 är de 102 fackligt organiserade gruvarbetarna i strejk. Orsaken till strejken är att de sedan länge pågående löneförhandlingarna inte lett någonstans. Arbetarna kräver bl a 36 timmars arbetsvecka och 14 dagars betald semester, medan bolaget istället kräver ökad arbetstid. Bland de 20-talet arbetare som inte deltar i strejken återfinns bl a ortens pingstvänner. På våren 1921 uppsäger gruvbolaget brukningsrätten på all jord samt förbjuder allt kobete på bolagets mark. Detta sammantaget med vikande konjunkturer tvingar arbetarna att anta ett medlingsförslag från statens förlikningsman A. Wijkman. Förslaget är mycket sämre än det som erbjudits året innan. Under konflikten erhåller fackföreningen i Dalkarlsberg 68.493 kronor i strejkunderstöd från Svenska Gruvindustriarbetareförbundet.

1921
* P g a vikande konjunkturer för järnmalm inskränks arbetstiden från den 19 september 1921 till tre dagar i veckan.
* Ett nytt spelhus byggs och utrustas med nytt gruvspel, spelmotor och två lavskivor för sammanlagt 89.740 kronor

1921-1922
Ett helt nytt maskinhus uppförs där ett från Holmens Gjuteri och Mekaniska Verkstad och ASEA inköpt spelmaskineri sätts upp. Den totala kostnaden för det nya maskinhuset uppgår till 128.293:29 kronor. Samtidigt höjs och förstärks också laven vid Centralschaktet.

1922
* Efter ett juluppehåll återupptas driften den 9 januari, men arbetstiden blir under hela året endast fyra dagar i veckan. Mellan den 6 juni och 17 augusti inställs gruvbrytningen helt p g a förstärkningsarbeten vid Centralschaktet.
* Till förekommande av vattentillströmningen från bäcken ner i gruvorna byggs en 115 meter lång träränna som leder vattnet förbi de mest kritiska områdena.

1922-1923
Transformatorhuset tillbyggs för att klara av en planerad spänningshöjning.

1924
* Driftstiden vid gruvorna är nu två skift per dygn under fem dagar i veckan.
* För att få en snabbare avledning av vattnet och förekomma översvämningar i gruvorna rensas den gamla kanalen och som delvis också sprängs ut till det dubbla. Dessutom grävs en 270 meter lång grav nedanför gruvorna.

2000-11-08